Sunday, September 18, 2011

Reflexive Pronouns → Myself, yourself, themselves

Download link for this audio clip: http://limanecasimi.audioacrobat.com/download/300b085e-b54d-2ede-f0c7-81c57649bc40.mp3

Click on the play button, listen and follow along
Bonjou, Kouman nou ye?
Hello, how are you?

self - tèt (literally means "head")

When using"tèt" to translate a reflexive pronoun, be sure to add the corresponding Haitian Creole pronoun.
For example,
myself - tèt mwen
yourself - tèt ou
him/her/it -self - tèt li
ourselves - tèt nou
yourselves - tèt nou
themselves - tèt yo

Example:

1.  Mwen renmen tèt mwen.
     I love myself. 

2.  Li rayi tèt li.
     She hates herself.

3.  Fòk ou defann tèt ou.
     You must defend yourself.

4.  Tanpri, pa bay tèt ou pwoblèm
     Please, don't trouble yourself.

5.  Respekte tèt ou.
     Respect yourself.

6.  Li gade tèt li nan glas chak sen minit.
     She looks at herself in the mirror every five minutes.

7.  Ede tèt ou,  e Bondye va ede w.
     Help yourself, and God will help you.

8.  Ou te fè byen.  Bay tèt ou kouraj.
    You did well.  Give yourself credit.

9.  Ede m. M fèmen tèt mwen deyò.
     Help me. I locked myself out.

10. M dwe pran swen tèt mwen.
     I must take care of myself.

That's all, thank you and,

Pran swen tèt ou ☺
Take care of yourself☺

Click on this link to see other ways to translate reflexive pronouns.

No comments: